Aquesta pàgina web es crea com a instrument d’informació i de difusió electrònica amb l’objectiu de donar publicitat a les dades més rellevants de les associacions inscrites al Registre d’Associacions del Principat d’Andorra.

Es facilita la llista de les associacions inscrites diferenciades en les tres seccions existents: secció d’associacions general, secció d’associacions esportives i secció d’associacions estrangeres, amb el nom i l’adreça corresponent.

Així mateix, es posa a disposició la informació, a títol d’exemple, per facilitar la tramitació dels actes registrals (constitució, modificacions estatutàries, canvis de la junta directiva, etc.).

Finalment, la pàgina disposa d’una opció de contacte amb el Registre d’Associacions per donar suport i aclarir tots els dubtes que puguin sorgir als usuaris.

 

 

 

Accessos directes